Thay đổi kích thước hình ảnh

Thay đổi kích thước hình ảnh

Điều chỉnh kích thước của tài liệu hình ảnh bằng cách đặt pixel hoặc tỷ lệ phần trăm. Điều chỉnh kích thước của tài liệu JPG , tài liệu PNG hoặc tài liệu GIF .

Nhanh chóng thay đổi kích thước hình ảnh!

Mỗi lần chỉ có thể chọn một ảnh và bạn có thể chọn nhiều ảnh khác nhau và thay đổi kích thước chúng cùng một lúc, với tỷ lệ phần trăm nhanh chóng và điều chỉnh kích thước cố định, tất cả theo quyết định của riêng bạn!