Xoay ảnh

Xoay ảnh

Xoay nhiều ảnh JPG , PNG cùng một lúc. Chỉ chọn ảnh ngang hoặc dọc cùng một lúc!

Lật hình ảnh của bạn!

Chỉ có thể chọn một ảnh tại một thời điểm, bạn có thể chọn nhiều ảnh khác nhau và lật chúng cùng lúc, bất kể đó là ảnh rẽ trái hay rẽ phải, bạn cũng có thể lật nó cho một ảnh duy nhất!